Wednesday, September 19, 2007

MEREWAIRITA VUNIDILO'S ART EXHIBITION


BULA NAKWA!


NA YACAQU O MEREWAIRITA. AU GONE NI NAMOSI. OQO NA NOQU DROINI. NUITAKA NI O NI NA MARAUTAKA!


Hi, my name is Merewairita. I am from Namosi (Fiji). These are my drawings. Hope you will enjoy them!